FamilyPlan®

Brugervilkår

FAMILYPLAN® BRUGERVILKÅR

Nærværende Brugervilkår gælder for din brug af tjenesten FamilyPlan samt alle fremtidige opdateringer og udgaver heraf (herefter “Tjenesten”), der udbydes af FamilyPlan ApS, CVR-nr. 41980443 (herefter “FamilyPlan ApS”), der også er dataansvarlig. Al henvendelse til FamilyPlan ApS kan ske via kontaktoplysningerne i punkt 12.

Ved at downloade og/eller bruge Tjenesten accepterer du vilkårene heri som udtryk for en juridisk bindende aftale mellem FamilyPlan ApS og dig.

Disse Brugervilkår omfatter alle vilkår for din brug af Tjenesten inklusive din afgivelse af Samtykke til, at vi må indsamle og behandle dine og evt. andre af dig oprettede brugeres personoplysninger og inklusive vilkår til opfyldelse af Persondataforordningen herunder Artikel 13.

De oplysninger, du særligt skal modtage i h.t. Artikel 13 i Persondataforordningen, har vi samlet i et særskilt dokument: ”Persondata politik”, indeholdende Samtykke samt Oplysning og indsigt i personoplysninger.

1. Adgang til Tjenesten

1.1. Generelt
Adgang til Tjenesten sker via download af appen via Apples App Store eller Googles Play Store. Download af appen sker til enhver tid på de betingelser, som til enhver tid er gældende for de pågældende app stores.

Adgang til Tjenesten er betinget af, at du accepterer vore betingelser og brugervilkår.

Der kan forekomme 3. parts reklamer i appen.

1.2. Samtykke
Med accept af ”FamilyPlan Brugervilkår” giver du dit udtrykkelige samtykke til behandling af dine og evt. andre af dig oprettede brugeres personoplysninger med det formål, at du kan downloade og benytte Tjenesten.

Ved at oprette et Abonnement, oprettes du som Administrator af appen, og du erklærer, at du er over 18 år og myndig.

Ved oprettelse af andre personer som brugere/familiemedlemmer i appen er Administrator ansvarlig for, at dette sker med accept fra disse, herunder også for personer under 18 år, ligesom du erklærer at have indhentet deres samtykke hertil.

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Konsekvensen af et manglende samtykke eller tilbagekaldt samtykke er, at du ikke må benytte Tjenesten, og dit Abonnement vil blive bragt til ophør og dine tilhørende data vil blive slettet i h.t. punkt 1.7.

1.3. Administrators rolle i Abonnementet
Den, der downloader appen og opretter et Abonnement, bliver oprettet som Administrator i appen. Som Administrator er det dig, der står for Abonnementet i enhver henseende bla. i forhold til Apples App Store og/eller Googles Play Store.

På den måde sikrer vi bla., at det kun er Administrator, der opkræves betaling for Abonnementet, uanset der er op til 7 brugere tilkoblet.

Derudover er det Administrator, der godkender/giver tilladelse til, at et oprettet familiemedlem kan nulstille sit password, såfremt denne har benyttet ”Glemt password” funktionen. Som administrator har du mulighed for at slette hele familiens konto selv i appen.

Det er muligt at skifte administrator direkte i appen. Der kan ikke forekomme flere end 1 Administrator i appen.

Administrator er ansvarlig for enhver brug af Tjenesten, der finder sted under anvendelse af dennes eller andre af de oprettede familiemedlemmers brugernavn og adgangskode og er pligtig kun at anvende Tjenesten i overensstemmelse med dansk ret.

Hvis du får mistanke om, at andre har fået kendskab til din eller andre af de oprettede familiemedlemmers adgangskode, eller om at din eller andre af de oprettede familiemedlemmers profil bliver misbrugt, skal du straks rette henvendelse herom til FamilyPlan ApS.

1.4. Oprettelse af et Abonnement
Tjenesten kan anvendes af op til 7 personer og fungerer på den måde, at der er 1 Administrator og yderligere op til 6 Familiemedlemmer.

Tjenesten anvendes ved, at Administrator først opretter et Abonnement med en gratis Prøveperiode og opretter en brugerprofil, der tilknyttes en adgangskode. Adgangskoden skal holdes hemmelig herunder ved at opbevare den, så den er utilgængelig for andre.

Dernæst opretter Administrator evt. øvrige familiemedlemmer – et medlem ad gangen – som får adgang til Tjenesten via Log ind knappen.

Hvert oprettet familiemedlem får sin egen adgangskode.

1.5. Abonnementsbetaling, gratis Prøveperiode og opsigelse
Tjenesten stilles til rådighed via en løbende månedlig abonnementsordning.

Abonnementet er gratis i op til 30 dage fra den dato, du downloader og opretter dig som Administrator i appen benævnt ”Prøveperioden”, og det udløber automatisk uden varsel derefter, hvis du ikke foretager dig yderligere.

Såfremt du ikke senest inden udløbet af Prøveperioden aktiverer ”Køb abonnement nu” i appens Indstillinger og tilmelder dig det betalende Abonnement, ophører din adgang til Tjenesten uden videre, og du eller andre af de oprettede familiemedlemmer må ikke fortsætte brugen.

Du kan når som helst frit ophøre med brugen af Tjenesten i Prøveperioden.

Efter udløbet af den gratis Prøveperiode koster det 39 kr. pr. måned pr. familie på op til 7 personer at benytte Tjenesten.

Dit Abonnement fornyes automatisk og trækkes på din App Store/Google Play Store konto, med mindre du slår ”automatisk fornyelse” fra senest 24 timer inden udgangen af den aktuelle abonnementsperiode.

Kontoen opkræves for fornyelse inden for 24 timer inden udgangen af den aktuelle abonnementsperiode.

Abonnementet administreres af dig (brugeren), og automatisk fornyelse kan slås fra ved at gå til dine (brugerens) kontoindstillinger i App Store/Google Play Store efter køb.

Det er således en betingelse for din eller andre af de oprettede familiemedlemmers fortsatte adgang til Tjenesten, at det til enhver tid gældende månedlige abonnementsbeløb er betalt.

1.6. Abonnementet tegnes via App Store/Google Play Store
Selvom adgangen sker via appens Indstillinger, oprettes Abonnementet i App Store eller Google Play Store, hvor du både administrerer og/eller opsiger dit abonnement. Du kan i appens Indstillinger se info om, hvordan du kan afmelde og administrere dit Abonnement.

For at kunne gennemføre betalingen for købet af et Abonnement, skal der være tilknyttet et gyldigt kreditkort til dit Apple-id/Google-konto. Betalingen gennemføres, når du accepterer købet.

Vælger du at købe et Abonnement inden udløbet af den gratis Prøveperiode, gennemføres betalingen, når du accepterer købet. Dit Abonnement træder dermed i kraft med det samme/når købet er gennemført, og en evt. resterende/ubrugt gratis Prøveperiode bortfalder og godtgøres ikke.

Abonnementet er omfattet af App Store/Google Play Stores til enhver tid gældende regler og vilkår.

1.7. Sletning af data
Når et Abonnement er ophørt uanset årsag, vil de data, du eller andre af de oprettede familiemedlemmer har oprettet i kalenderen, i alle oprettede lister og skemaer m.m., blive slettet. Sletning vil ske senest efter 6 måneder via en sletterutine efter FamilyPlan ApSs valg. Dette gælder ikke oplysninger, vi benytter til dokumentation og statistik som er din e-mail adresse, hvornår og i hvor lang tid du har benyttet Tjenesten, antallet af brugere, og hvilket styresystem (iOS eller Android) du benyttede. Disse oplysninger slettes efter senest 5 år.

I perioden indtil sletning er foretaget, kan du i visse tilfælde – og kun efter nærmere aftale med FamilyPlan ApS – igen opnå adgang til Tjenesten med de data – helt eller delvist -, du eller andre af de oprettede familiemedlemmer havde oprettet i Tjenesten i det afsluttede/ophørte Abonnement mod særskilt betaling.

Et afsluttet/ophørt Abonnement gen-aktiveres ikke automatisk. Der skal i så fald udarbejdes en særlig, individuel adgang. Såfremt en sådan individuel adgang kan skabes, og du beslutter dig for at benytte dig af denne mulighed, vil du skulle betale for etableringen af denne mulighed.

FamilyPlan ApS kan ikke gøres ansvarlig for evt. direkte eller indirekte tab i forbindelse med sletning af data.

2. Brug af Tjenesten

Du må kun bruge Tjenesten til private formål og må således ikke anvende den erhvervsmæssigt. FamilyPlan ApS vurderer diskretionært, om en given brug må betragtes som erhvervsmæssig.

Du er ansvarlig for din og øvrige af dig oprettede brugeres anvendelse af Tjenesten. FamilyPlan ApS indsamler data, som du giver os, med det formål at du og andre oprettede brugere kan få adgang til disse på deres ønskede og supporterede enheder.

Du skal følge anvisninger indeholdt i Tjenesten. Tjenesten må ikke bruges på en måde, der er retsstridig eller kan virke krænkende eller stødende på andre eller i øvrigt i strid med dansk ret. FamilyPlan ApS forbeholder sig retten til at fjerne indhold, der efter FamilyPlan ApS’s opfattelse kan være retsstridigt eller virke krænkende eller stødende på andre eller af anden grund betragtes som skadeligt eller uønsket.

Du er forpligtet til at sikre, at du ikke på retsstridig vis gør tredjeparters ophavsretligt beskyttede materiale tilgængeligt via Tjenesten eller på anden måde bruger Tjenesten på en måde, der indebærer en krænkelse af tredjeparters rettigheder.

Du er forpligtet til at skadesløsholde FamilyPlan ApS for ethvert tab, FamilyPlan ApS måtte lide, og for ethvert krav FamilyPlan ApS måtte blive mødt med fra tredjeparter, som følge af dine eventuelle krænkelser af deres rettigheder eller anden retsstridig brug af Tjenesten.

3. Personoplysninger

I forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil og efterfølgende brug af Tjenesten, indsamler og behandler FamilyPlan ApS en række oplysninger, som du eller andre af de oprettede familiemedlemmer selv opgiver, eller som i øvrigt kan udledes af din eller andre af de oprettede familiemedlemmers brug af Tjenesten, herunder personhenførbare oplysninger.

Du kan se, hvordan vi håndterer personoplysninger i vores Persondata politik.

4. Rettigheder til Tjenesten

FamilyPlan ApS giver dig alene en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig og genkaldelig ret til at bruge Tjenesten til det påtænkte formål og i overensstemmelse med disse Brugervilkår.

Bortset fra førnævnte brugsret, tilkommer alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder af enhver art, i relation til Tjenesten udelukkende FamilyPlan ApS. Det foranstående gælder ligeledes i forhold til efterfølgende opdateringer og modifikationer af Tjenesten, uanset om sådanne måtte være baseret på forslag eller oplysninger modtaget fra dig, og du anerkender, at FamilyPlan ApS må bruge sådanne forslag og oplysninger uden særskilt kompensation til dig.

Medmindre andet følger udtrykkeligt og utvetydigt af beskyttelsespræceptiv lovgivning, må du ikke sælge, udleje, sublicensere, redistribuere, overdrage, publicere, “frame”, kopiere, modificere, dekompilere eller på anden måde udlede bagvedliggende kildekode, eller skabe afledte værker af Tjenesten eller dennes indhold, eller forsøge noget af det førnævnte. Handlinger i strid med denne bestemmelse vil kunne retsforfølges og medføre krav om betaling af erstatning eller vederlag.

5. Indhold på tjenesten

FamilyPlan ApS indestår ikke for, at indholdet på Tjenesten er korrekt og retvisende (uanset om indholdet stammer fra dig selv, FamilyPlan ApS eller FamilyPlan ApS samarbejdspartnere) og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab eller gener, som følger heraf, eller som du måtte blive påført ved at have handlet i tillid hertil.

Tjenesten kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider og/eller ydelser, og FamilyPlan ApS er ikke ansvarlig for indholdet af disse eller for ydelser, der måtte blive tilbudt i tilknytning dertil.

6. Ændringer og vedligeholdelse af Tjenesten

FamilyPlan ApS er berettiget til uden varsel at ændre Tjenesten på en hvilken som helst måde, at lukke Tjenesten eller at overdrage Tjenesten helt eller delvist til tredjemand, uden at dette berettiger dig til at gøre nogen form for krav gældende over for FamilyPlan ApS i den anledning.

FamilyPlan ApS tilstræber at udvikle og vedligeholde Tjenesten løbende og så vidt muligt begrænse tekniske problemer. FamilyPlan ApS indestår dog ikke for, at Tjenesten er fejlfri eller for, at der ikke kan forekomme perioder med manglende adgang til Tjenesten eller andre tekniske problemer.

7. Generel Ansvarsbegrænsning

Brugen af Tjenesten sker på eget ansvar, og FamilyPlan ApS fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert ansvar for eventuelle tab eller gener, du måtte blive påført som følge af brugen af Tjenesten.

FamilyPlan ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab af data. FamilyPlan ApSs samlede erstatningsansvar over for dig kan i intet tilfælde overstige det beløb, du har betalt til FamilyPlan ApS for brugen af Tjenesten.

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke i tilfælde af FamilyPlan ApS forsætlige eller groft uagtsomme handlinger, eller i det omfang ansvar ikke kan fraskrives i henhold til dansk ret.

8. Lukning af din adgang til tjenesten

FamilyPlan ApS forbeholder sig retten til at lukke for din adgang til Tjenesten, såfremt FamilyPlan ApS diskretionært vurderer, at Tjenesten ikke har været brugt i overensstemmelse med disse Brugervilkår, eller såfremt FamilyPlan ApS i øvrigt finder rimelig grund dertil. Herefter vil dine data blive slettet i h.t. punkt 1.7.

9. Ændringer af disse vilkår

FamilyPlan ApS forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre indholdet af disse vilkår. Vi orienterer dig om dette enten via e-mail eller via den efterfølgende gang, du anvender Tjenesten.

10. Ugyldighed

Såfremt et vilkår måtte blive anset for helt eller delvist ugyldigt, forbliver de øvrige vilkår i kraft, og det ugyldige vilkår betragtes som erstattet af et gyldigt vilkår, der så vidt muligt gennemfører den tilsigtede virkning af det ugyldige vilkår.

11. Lovvalg og værneting

Nærværende vilkår og din brug af Tjenesten er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i relation til Tjenesten skal afgøres af Københavns Byret i første instans.

12. Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er FamilyPlan ApS, CVR 41980443 (herefter ”FamilyPlan ApS”). Såfremt du ønsker at kontakte os eller gøre brug af dine rettigheder som nævnt i pkt. 3, bedes du kontakte os skriftligt:

FamilyPlan ApS
e-mail: support@familyplan-app.com

13. VERSION

FamilyPlan® Brugervilkår – dateret den 10.2.2024.