FamilyPlan®

Brugervilkår

FAMILYPLAN® BRUGERVILKÅR

Nærværende vilkår gælder for din brug af tjenesten FamilyPlan samt alle fremtidige opdateringer og udgaver heraf (herefter “Tjenesten”), der udbydes af Fortuna Digital Int. ApS, CVR-nr. 36993642 (herefter “Fortuna”), der også er dataansvarlig. Al henvendelse til Fortuna kan ske via kontaktoplysningerne i punkt 12.

Ved at downloade og/eller bruge Tjenesten accepterer du vilkårene heri som udtryk for en juridisk bindende aftale mellem Fortuna og dig.

Disse Brugervilkår omfatter alle vilkår for din brug af Tjenesten inklusive din afgivelse af Samtykke til at vi må indsamle og behandle dine og evt. andre af dig oprettede brugeres personoplysninger og inklusive vilkår til opfyldelse af Persondataforordningen herunder Artikel 13.

De oplysninger, du særligt skal modtage i h.t. Artikel 13 i Persondataforordningen, har vi samlet i et særskilt dokument: ”Persondata politik”.

1. Adgang til Tjenesten

1.1. Generelt
Adgang til Tjenesten sker via download af appen via Apples App Store eller Googles Play Store. Download af appen sker til enhver tid på de betingelser, som til enhver tid er gældende for de pågældende app stores.

Adgang til Tjenesten er betinget af, at du accepterer vore betingelser og Brugervilkår.

Der er ingen 3. parts reklamer i appen.

1.2. Samtykke
Med accept af ”FamilyPlan Brugervilkår” giver du dit samtykke til behandling af dine og evt. andre af dig oprettede brugeres personoplysninger med det formål, at du kan downloade og benytte Tjenesten.

Ved at oprette et Abonnement, oprettes du som Administrator af appen, og du erklærer, at du er over 18 år og myndig.

Ved oprettelse af andre personer som brugere/familiemedlemmer i appen er Administrator ansvarlig for, at dette sker med accept fra disse, herunder også for personer under 18 år, ligesom du erklærer at have indhentet deres samtykke hertil.

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Konsekvensen af et manglende samtykke eller tilbagekaldt samtykke er, at du ikke må benytte Tjenesten, og dit Abonnement vil blive bragt til ophør og dine tilhørende data vil blive slettet i h.t. punkt 1.7.

1.3. Administrators rolle i Abonnementet
Den, der downloader appen og opretter et Abonnement, bliver oprettet som Administrator i appen. Som Administrator er det dig, der står for Abonnementet i enhver henseende bla. i forhold til Apples App Store og/eller Googles Play Store.

På den måde sikrer vi bla., at det kun er Administrator, der opkræves betaling for Abonnementet, uanset der er op til 7 brugere tilkoblet.

Derudover er det Administrator, der godkender/giver tilladelse til, at et oprettet familiemedlem kan nulstille sit password, såfremt denne har benyttet ”Glemt password” funktionen.

Man kan derfor ikke skifte eller indsætte ny Administrator, og der kan ikke forekomme flere end 1 Administrator i appen.

Administrator er ansvarlig for enhver brug af Tjenesten, der finder sted under anvendelse af dennes eller andre af de oprettede familiemedlemmers brugernavn og adgangskode og er pligtig kun at anvende Tjenesten i overensstemmelse med dansk ret.

Hvis du får mistanke om, at andre har fået kendskab til din eller andre af de oprettede familiemedlemmers adgangskode, eller om at din eller andre af de oprettede familiemedlemmers profil bliver misbrugt, skal du straks rette henvendelse herom til Fortuna.

1.4. Oprettelse af et Abonnement
Tjenesten kan anvendes af op til 7 personer og fungerer på den måde, at der er 1 Administrator og op til 6 yderligere Familiemedlemmer.

Tjenesten anvendes ved, at Administrator først opretter et Abonnement med en gratis Prøveperiode og opretter en brugerprofil, der tilknyttes en adgangskode. Adgangskoden skal holdes hemmelig herunder ved at opbevare den, så den er utilgængelig for andre.

Dernæst opretter Administrator evt. øvrige familiemedlemmer et medlem ad gangen, som får adgang til Tjenesten via Log ind knappen.

Hvert oprettet familiemedlem får sin egen adgangskode.

1.5. Abonnementsbetaling, gratis Prøveperiode og opsigelse
Tjenesten stilles til rådighed via en løbende månedlig abonnementsordning.

Abonnementet er gratis i op til 30 dage fra den dato, du downloadede og oprettede dig som Administrator i appen benævnt ”Prøveperioden”, og det udløber automatisk uden varsel derefter, hvis du ikke foretager dig noget.

Du kan når som helst frit ophøre med brugen af Tjenesten i Prøveperioden.

Såfremt du ikke senest inden udløbet af Prøveperioden aktiverer ”Køb abonnement nu” i appens Indstillinger, og tilmelder dig det betalende Abonnement, ophører din adgang til Tjenesten uden videre, og du eller andre af de oprettede familiemedlemmer må ikke fortsætte brugen.

Efter udløbet af den gratis Prøveperiode koster det 29 kr. pr. måned pr. familie på op til 7 personer at benytte Tjenesten.

Dit Abonnement fornyes automatisk hver måned, med mindre du som Administrator deaktiverer ”automatisk fornyelse” i App Store i overensstemmelse med App Stores til enhver tid gældende regler pt. senest 24 timer før abonnementsperioden udløber.

Det er således en betingelse for din eller andre af de oprettede familiemedlemmers fortsatte adgang til Tjenesten, at det til enhver tid gældende månedlige abonnementsbeløb er betalt.

1.6. Abonnementet tegnes via App Stores
Selvom adgangen sker via appens Indstillinger, oprettes Abonnementet i iTunes/Apple App Store eller Google Play Store, hvor du både administrerer og/eller opsiger dit abonnement. Du kan i appens Indstillinger se info om, hvordan du kan afmelde og administrere dit Abonnement.

For at kunne gennemføre betalingen for købet af et Abonnement, skal der være tilknyttet et gyldigt kreditkort til dit Apple-ID/Google-konto. Betalingen gennemføres, når du accepterer købet.

Vælger du at købe et Abonnement inden udløbet af den gratis Prøveperiode, gennemføres betalingen, når du accepterer købet. Dit Abonnement træder dermed i kraft med det samme/når købet er gennemført, og en evt. resterende/ubrugt gratis Prøveperiode bortfalder og godtgøres ikke.

1.7. Sletning af data
Når et Abonnement er ophørt uanset årsag, vil de data, du eller andre af de oprettede familiemedlemmer har oprettet i kalenderen, i alle oprettede lister og skemaer m.m., blive slettet. Sletning vil ske senest efter 6 måneder via en slette rutine efter Fortunas valg. Dette gælder ikke oplysninger, vi benytter til dokumentation og statistik som er din e-mail adresse, hvornår og i hvor lang tid du har benyttet Tjenesten, antallet af brugere og hvilket styresystem (iOS eller Android) du benyttede. Disse oplysninger slettes efter senest 5 år.

I perioden indtil sletning er foretaget, kan du i visse tilfælde – og kun efter nærmere aftale med Fortuna – igen opnå adgang til Tjenesten med de data – helt eller delvist -, du eller andre af de oprettede familiemedlemmer havde oprettet i Tjenesten i det afsluttede/ophørte Abonnement mod særskilt betaling.

Da det afsluttede/ophørte Abonnement teknisk ikke kan re-aktiveres, skal der udarbejdes en særlig, individuel adgang. Såfremt en sådan individuel adgang kan skabes, og du beslutter dig for at benytte dig af denne mulighed, vil du skulle betale for etableringen af denne mulighed.

Fortuna kan ikke gøres ansvarlig for evt. direkte eller indirekte tab i forbindelse med sletning af data.

2. Brug af tjenesten

Du må kun bruge Tjenesten til private formål og må således ikke anvende den erhvervsmæssigt. Fortuna vurderer diskretionært, om en given brug må betragtes som erhvervsmæssig.

Du skal følge anvisninger indeholdt i Tjenesten. Tjenesten må ikke bruges på en måde, der er retsstridig eller kan virke krænkende eller stødende på andre eller i øvrigt i strid med dansk ret. Fortuna forbeholder sig retten til at fjerne indhold, der efter Fortunas opfattelse kan være retsstridigt eller virke krænkende eller stødende på andre eller af anden grund betragtes som skadeligt eller uønsket.

Du er forpligtet til at sikre, at du ikke på retsstridig vis gør tredjeparters ophavsretligt beskyttede materiale tilgængeligt via Tjenesten eller på anden måde bruger Tjenesten på en måde, der indebærer en krænkelse af tredjeparters rettigheder.

Du er forpligtet til at skadesløsholde Fortuna for ethvert tab, Fortuna måtte lide, og for ethvert krav Fortuna måtte blive mødt med fra tredjeparter, som følge af dine eventuelle krænkelser af deres rettigheder eller anden retsstridig brug af Tjenesten.

3. Personoplysninger

I forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil og efterfølgende brug af Tjenesten, indsamler og behandler Fortuna en række oplysninger, som du eller andre af de oprettede familiemedlemmer selv opgiver, eller som i øvrigt kan udledes af din eller andre af de oprettede familiemedlemmers brug af Tjenesten, herunder personhenførbare oplysninger.

Formålet er, at du kan benytte Tjenesten, og at vi kan varetage vores interesse i at kunne stille Tjenesten til rådighed for dig i h.t. vore Brugervilkår, samt for at kunne kommunikere med dig fx i tilfælde af, at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet i punkterne 3.7. – 3.14.

Retsgrundlaget for dette er vores aftale om din benyttelse af Tjenesten.

Det er ikke et lovkrav, og du har ikke pligt til at give os dine personoplysninger, men det er et krav, såfremt vi skal have mulighed for at opfylde vores aftale om, at du kan benytte Tjenesten.

Nedenfor er nærmere beskrevet, hvilke typer oplysninger, der indsamles, og hvordan de anvendes.

Ved at anvende Tjenesten giver du på egne og andre af de oprettede familiemedlemmers vegne samtykke til den nedenfor beskrevne behandling af oplysninger jf. pkt. 1.2. Hvis du ikke er indforstået hermed, bør du undlade at tilgå og anvende Tjenesten.

3.1. Hvilke oplysninger behandles?
Fortuna indsamler og behandler følgende typer oplysninger:

a) oplysninger du opgiver ved oprettelsen og den efterfølgende opdatering af din eller andre af de oprettede familiemedlemmers brugerprofil, som er familienavn, navn og e-mail adresse,

b) alle opslag, beskeder, fotos, videoer og andre oplysninger eller materiale, du selv lægger op på Tjenesten fx via din profil. Fortuna har ikke adgang til din kamerarulle, videoer eller andet indhold på den enhed, du anvender, og som du ikke selv lægger op på Tjenesten,

c) oplysning om den geografiske placering af den enhed, du anvender Tjenesten på,

d) andre oplysninger du giver os, eller som kan udledes af din brug af Tjenesten, f.eks. om hvilke funktioner og tilknyttede sider du tilgår (se vores Cookie Policy her), hvor mange brugere der oprettes, i hvor lang tid du bruger Tjenesten, hvilket hardware og software du benytter, korrespondance du måtte føre med os f.eks. i forbindelse med fejlmelding m.v.

3.2. Hvordan anvendes oplysningerne?
Fortuna anvender ovenstående oplysninger til følgende formål:

a) sikring af din identitet i forbindelse med brugen af Tjenesten,

b) drift og afvikling af Tjenesten med den påtænkte funktionalitet,

c) forbedring og udvikling af Tjenesten og andre af Fortunas tjenester,

d) udsendelse af relevant info om appen og dens miljø, servicemeddelelser, målrettet vejledning baseret på din anvendelse eller manglende anvendelse af Tjenesten samt til kommunikation med dig,

e) til opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som vi efter vores bedste overbevisning er underlagt, eller til beskyttelse af vores eller tredjemands rettigheder.

3.3. Hvem har adgang til oplysningerne?
Fortuna og Fortunas eksterne underleverandører til sikring af drift, vedligeholdelse og udvikling af Tjenesten har adgang til dine oplysninger. Underleverandørerne behandler oplysningerne på vore vegne og er underlagt fortrolighed om disse og må ikke anvende oplysningerne til andet formål, end hvad der er aftalt med os, ligesom de har indgået databehandleraftale med Fortuna som er Dataansvarlig.

3.4. Hvor opbevares oplysningerne?
Oplysningerne opbevares på Fortunas underleverandørers servere såsom Microsofts Azure platform, Apples App Store og Google Play Store, der er placeret indenfor EU. Nogle oplysninger kan opbevares på dit eller andre af de oprettede familiemedlemmers device.

3.5. Oplysninger om tredjeparter
Du er selv ansvarlig for at sikre, at du ikke videregiver personoplysninger om tredjeparter i strid med persondataloven eller anden relevant lovgivning, herunder ved om fornødent at indhente samtykke fra de pågældende tredjeparter.

3.6. Ændringer i personoplysninger
Du er forpligtet til løbende at kontrollere, at personlige oplysninger på profilen er korrekte og til at opdatere oplysningerne i tilfælde af ændringer.

Dine rettigheder:

3.7. Ret til indsigt
Du kan til enhver tid anmode os om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være samt om hvor oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

3.8. Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af os. Opdager du en fejl i de personoplysninger, vi har registreret om dig, kan du få disse berigtiget.

3.9. Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personlige oplysninger, hvis du ønsker det, fx hvis du trækker dit samtykke tilbage bortset fra i de tilfælde, hvor vi kan have et andet retsgrundlag for eller legitim interesse i at bevare behandlingen, fx i forbindelse med at vi kan overholde vore øvrige retlige forpligtelser eller retskrav kan afklares eller gøres gældende.

3.10. Ret til portabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, du selv har givet os, udleveret i et almindeligt og struktureret format for evt. at anvende disse hos en anden dataansvarlig.

3.11. Ret til begrænset anvendelse
Du har i visse tilfælde – indtil forholdet er endeligt undersøgt/afklaret – ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til at bestå af opbevaring, hvis du gør indsigelse fx fordi du anser, at dine personoplysninger er ukorrekte.

3.12. Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tjenesten må i så fald ikke benyttes, og dit Abonnement vil blive afsluttet, og dine data vil blive slettet jf pkt. 1.7.

3.13. Ret til at klage
Du har ret til at klage, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt måde. Du kan kontakte os via support@familyplan-app.com. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

3.14. Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Ønsker du at udøve dine rettigheder, skal du sende en skriftlig anmodning til support@familyplan-app.com. Herefter vil du blive bedt om dokumentation for din identitet.

4. Rettigheder til Tjenesten

Fortuna giver dig alene en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig og genkaldelig ret til at bruge Tjenesten til det påtænkte formål og i overensstemmelse med disse vilkår.

Bortset fra førnævnte brugsret, tilkommer alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder af enhver art, i relation til Tjenesten udelukkende Fortuna. Det foranstående gælder ligeledes i forhold til efterfølgende opdateringer og modifikationer af Tjenesten, uanset om sådanne måtte være baseret på forslag eller oplysninger modtaget fra dig, og du anerkender, at Fortuna må bruge sådanne forslag og oplysninger uden særskilt kompensation til dig.

Medmindre andet følger udtrykkeligt og utvetydigt af beskyttelsespræceptiv lovgivning må du ikke sælge, udleje, sublicensere, redistribuere, overdrage, publicere, “frame”, kopiere, modificere, dekompilere eller på anden måde udlede bagvedliggende kildekode, eller skabe afledte værker af Tjenesten eller dennes indhold, eller forsøge noget af det førnævnte. Handlinger i strid med denne bestemmelse vil kunne retsforfølges og medføre krav om betaling af erstatning eller vederlag.

5. Indhold på tjenesten

Fortuna indestår ikke for, at indholdet på Tjenesten er korrekt og retvisende (uanset om indholdet stammer fra dig selv, Fortuna eller Fortunas samarbejdspartnere), og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab eller gener, du måtte blive påført ved at have handlet i tillid hertil.

Tjenesten kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider og/eller ydelser og Fortuna er ikke ansvarlig for indholdet af disse eller for ydelser, der måtte blive tilbudt i tillknytning dertil.

6. Ændringer og vedligeholdelse af Tjenesten

Fortuna er berettiget til uden varsel at ændre Tjenesten på en hvilken som helst måde, at lukke Tjenesten eller at overdrage Tjenesten helt eller delvist til tredjemand, uden at dette berettiger dig til at gøre nogen form for krav gældende over for Fortuna i den anledning.

Fortuna tilstræber at udvikle og vedligeholde Tjenesten løbende og så vidt muligt begrænse tekniske problemer. Fortuna indestår dog ikke for, at Tjenesten er fejlfri eller for, at der ikke kan forekomme perioder med manglende adgang til Tjenesten eller andre tekniske problemer.

7. Generel Ansvarsbegrænsning

Brugen af Tjenesten sker på eget ansvar, og Fortuna fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert ansvar for eventuelle tab eller gener, du måtte blive påført som følge af brugen af Tjenesten.

Fortuna er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder for tab af data. Fortunas samlede erstatningsansvar over for dig kan i intet tilfælde overstige det beløb, du har betalt til Fortuna for brugen af Tjenesten.

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke i tilfælde af Fortunas forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller i det omfang ansvar ikke kan fraskrives i henhold til dansk ret.

8. Lukning af din adgang til tjenesten

Fortuna forbeholder sig retten til at lukke for din adgang til Tjenesten, såfremt Fortuna vurderer, at Tjenesten ikke har været brugt i overensstemmelse med disse vilkår, eller såfremt Fortuna i øvrigt finder rimelig grund der til. Herefter vil dine data blive slettet i h.t. punkt 1.7.

9. Ændringer af disse vilkår

Fortuna forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre indholdet af disse vilkår. Vi orienterer dig om dette enten via e-mail eller via den efterfølgende gang, du anvender Tjenesten.

10. Ugyldighed

Såfremt et vilkår måtte blive anset for helt eller delvist ugyldigt, forbliver de øvrige vilkår i kraft, og det ugyldige vilkår betragtes som erstattet af et gyldigt vilkår, der så vidt muligt gennemfører den tilsigtede virkning af det ugyldige vilkår.

11. Lovvalg og værneting

Nærværende vilkår og din brug af Tjenesten er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i relation til Tjenesten skal afgøres af Københavns Byret i første instans.

12. Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Fortuna Digital Int. ApS, CVR 36993642 (herefter ”Fortuna”). Såfremt du ønsker at kontakte os eller gøre brug af dine rettigheder som nævnt i pkt. 3, bedes du kontakte os skriftligt:

Fortuna Digital Int. ApS
Frydenlundsvej 30 A
2950 Vedbæk

e-mail: support@familypan-app.com

13. VERSION

Dette er version 2 af ”FamilyPlan® Brugervilkår” – dateret den 25. maj 2018.